Fjármál og rekstur
Fjármál og rekstur

Hagstofa Íslands var rekin með 20,8 m.kr. tekjuhalla árið 2019, en 105 m.kr. tekjuafgangur var árið áður. Breyting á afkomu skýrist einkum af hagræðingarkröfu og lækkun sértekna auk hækkunar á nánast öllum útgjaldaliðum, þar sem verkefni sem frestuðust tímabundið árið áður fóru í fullan rekstur.

Tekjur

Heildartekjur Hagstofu Íslands árið 2019 námu 1.613 m.kr. og drógust saman um 0,12% frá fyrra ári. Framlag úr ríkissjóði hækkaði úr 1.379 m.kr. í 1.428 m.kr., eða um tæplega 4%. Þar af nam fjárfestingaframlag 26,4 m.kr. og tekjufærsla á móti afskriftum 16,9 m.kr. Sértekjur Hagstofunnar námu 185,3 m.kr. sem er 21,6% lækkun frá fyrra ári, en lækkunina er einkum að rekja til þess að tekjur vegna styrkja drógust saman.

Skipting sértekna Tekjur
Þjónustusamningar vegna kjaratölfræði 74 m.kr.
Seld þjónusta 46,9 m.kr.
Styrkir vegna samninga við Eurostat 32,7 m.kr.
Sala hagskýrslna og aðrar tekjur 31,7 m.kr.

Rekstrargjöld

Heildargjöld ársins námu um 1.634 m.kr. með afskriftum, en gjöld Hagstofunnar jukust um 124,4 m.kr. á milli ára, eða um tæp 8%. Stærstu útgjaldaliðir Hagstofunnar eru laun og launatengd gjöld. Launakostnaður hækkaði um 100 m.kr. á milli ára, eða sem nemur tæplega 8%.

Laun og launatengd gjöld voru 83% af heildarútgjöldum stofnunarinnar. Húsnæðiskostnaður er annar stærsti útgjaldaliðurinn og nam hann 6,6%. Þriðji stærsti útgjaldaliðurinn voru kaup á þjónustu sem nam tæplega 5% af heildargjöldum.

Skipting gjalda Kostnaður
Laun og launatengd gjöld 1.362 m.kr.
Húsnæðiskostnaður 107,7 m.kr.
Aðkeypt þjónusta 79,5 m.kr.
Ferðakostnaður, námskeið og fundir 33,7 m.kr.
Almenn rekstrargjöld 23,4 m.kr.
Afskriftir 16,9 m.kr.
Verkkaup 10,4 m.kr.
Fjármagnsgjöld 0,4 m.kr.

Bókfærð eignakaup

Fjárfestingaframlag ársins í fjárlögum var 26,4 m.kr. Eignakaup eru nú færð til eignar og afskrifuð yfir eignartímann. Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna nam tæplega 25,9 m.kr. og afskriftir 16,9 m.kr.

Skýrsla yfirstjórnar Notendur